Työnohjauksella tulosta ja työhyvinvointia

Jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva työ on aina sekä haaste että mahdollisuus. Työnohjauksessa pyritään vahvistamaan työntekijöiden osaamista, ammatti-identiteettiä ja tukemaan työyhteisön kykyä avoimeen vuorovaikutukseen ja työn haasteiden reflektointiin. Työnohjaus on työstä, omasta työroolista, työnvaatimuksista ja työyhteisöstä nousevien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tutkimista, uudelleen jäsentämistä, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa ohjattava mm. pohtii toimintatapoja, suhdettaan työhön, asiakas- ja työtilanteisiin, ammatilliseen kasvuun, työssä jaksamiseen sekä työyhteisössä toimimiseen.

Työnohjaajan valintaan kannattaa käyttää aikaa ja miettiä, mitä konsultaatiolta, työnohjaukselta ja -ohjaajalta haluaa. Työnohjauksen tavoitteena on aina vastata työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Tutkitusti satsaus työohjaukseen ja työhyvinvointiin kannattaa aina.

Työnohjaus

Työnohjaukseen kuuluu aina ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella ohjattavalla on myös oikeus valita mitä ja miten työnohjauksessa kertoo asioista. Erilaisten lähestymistapojen kunnioittaminen on peruslähtökohta yhteistyölle.

Kun etsit työnohjaajaa, tarkistathan, että hänellä on asianmukainen koulutus. Mednom kuntoutus- ja perhepalveluiden työnohjaajilla on aina erillinen Suomen työnohjaajat ry hyväksymä vähintään 2-vuotinen erikoistumiskoulutus. Työnohjaajillamme on pitkä työkokemus ja vahvaa osaamista omalta alaltaan sekä työnohjauksesta. Voit siis luottaa ammattitaitoomme!

Työnohjaus voi olla yksilö- ja ryhmämuotoista tai se voi olla suunnattu koko työyhteisölle. Työnohjausta suunniteltaessa on hyvä huomata, että muutos ja kasvu vaativat aikaa. Työnohjausprosessi kestää yleensä 1-3 vuotta; kesto, frekvenssi ja sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mednom kuntoutus- ja perhepalveluiden työnohjaajilla on aina erillinen Suomen työnohjaajat ry hyväksymä vähintään 2-vuotinen erikoistumiskoulutus.

Konsultaatio

Konsultoinnissa etsitään käytännöllisiä ongelmanratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja. Tavoitteena on näkökulmien ja vaihtoehtojen laajentaminen, joskus päätösten kyseenalaistaminen ja toimintatapojen tarkastelu. Konsultaatiota voidaan käyttää esim. erilaisten kuntoutus- ja tukitoimien arvioinnissa, hoidollisesti vaativien asiakkaiden tilannetta pohdittaessa, haastavissa lastensuojeluprosesseissa tai huostaanoton ja sijaishuollon valmistelussa sekä sijaisvanhemmuuden tukemisessa. Konsultaation tarkoituksena on lisätä työntekijöiden, työryhmien tai verkostojen keinoja, työvälineitä ja jaksamista, jotta he pystyvät työskentelemään haastavissa tilanteissa.

Konsultaatio on asiantuntijatyötä, joka voidaan tehdä yksilö-, työpari- tai tiimityönä. Konsultoinnin tavoitteena voi myös olla tavoitteiden selkeyttäminen, tilanteen kartoittaminen ja jäsentäminen sekä siihen liittyvien ilmiöiden havaitseminen, ymmärtäminen ja esiin tuominen, ratkaisuehdotusten ja erilaisten vaihtoehtojen esittäminen Konsultoinnin kesto on yleensä 1-4 tuntia. Tapaamiskertojen määrä riippuu konsultaatiotyön laajuudesta, yleisesti 1-10 krt.

Mednom kuntoutus- ja perhepalveluiden kautta teidän on mahdollista saada lasten ja nuorten psykoterapian, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisen antamaa konsultaatiota oman työnne tueksi.