Lastensuojelua ja kuntoutuksen avopalveluita monipuolisesti

Mednom kuntoutus- ja perhepalvelut tarjoaa monipuolisesti lastensuojelun ja kuntoutuksen avopalveluita. Näitä ovat mm. vanhempainohjaus ja ammatilliset ohjauskeskustelut sijaisvanhemmille, vanhemmuuden arviointi, perhearviointi, kuntoutuksellinen perhetyö sekä erilaiset kuntouttavat ryhmät esim. sosiaalipedagogiset toiminnalliset ryhmät. Meiltä löydät tarvittaessa myös osaavan työparin em. palveluihin.

Vanhempain ohjaus ja ammatilliset ohjauskeskustelut sijaisvanhempina toimiville

Ohjauskeskusteluissa tutkitaan omaa tapaa olla ja toimia vanhempana. Ohjauskeskustelujen avulla on mahdollisuus oppia ymmärtämään omia toimintamallejaan, tunteitaan ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja isänä ja äitinä olemista. Ohjauskeskustelussa pyritään tutkimaan ja selkiyttämään mieltä askarruttavia arjesta tai vanhemmuudesta nousevia asioita. Ohjattava tutkii ajatuksiaan, elämänhistoriaansa ja tunteitaan tarkoituksenaan löytää ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, laajentaa näkökulmaansa ja vahvistaa vanhemmuudessa tarvittavia taitoja.

Keskeistä on tavoitteen asettelu, oman toiminnan suunnittelu, ongelmanratkaisutaitojen vahvistuminen ja toimintasuunnitelman laatiminen ja empaattisen ymmärryksen lisääntyminen. Useimmiten ohjauskeskustelut toteutuvat yksilö- tai pariohjauksina, mutta myös pienryhmätyöskentely on mahdollista. Kasvatukseen ja ohjaukseen erikoistumisen lisäksi henkilöstöllä on osaamista neuropsykiatrisen valmennuksen ja psykoterapian osalta.

Mednom kuntoutus- ja perhepalveluissa olemme huomanneet, että vanhemmuuden arviointi tarjoaa vanhemmille itselleen tilaisuuden työstää omaa vanhemmuuttaan ja siten löytää myös lapsen kannalta myönteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. Samalla se tarjoaa konkreettisia ja selkeitä välineitä lastensuojelutyön tueksi.

Vanhemmuuden arviointi ja tukitoimien suunnittelu lastensuojelussa

Vanhemmuuden arvioinnissa tutkitaan ja selvitetään riittävän hyvän, turvatun lapsuuden ja vanhemmuuden perusedellytysten täyttymistä. Sen aikana tarkastellaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, vanhemmuuden valmiuksia suhteessa lapsen/lasten tarpeisiin ja vanhemman lapselle tarjoamaa turvaa sekä kykyä ymmärtää ja tukea lapsen kasvua kokonaisvaltaisesti. Huomiota kiinnitetään myös vanhemman ja lapsen psyykkiseen rakentumiseen ja keskinäisen vuorovaikutussuhteen piirteisiin. Vanhemmuuden arvioinnin avulla saadaan luotettavaa tietoa vanhemman kyvystä toimia lapsensa vanhempana.

Vanhemmuuden arvioinnista on apua, kun pohditaan lapsen huoltajuutta, asumista ja vanhempien tapaamisia koskevia ratkaisuja tai lastensuojelussa tehdään päätöksiä lapsen sijoittamiseksi kodin ulkopuolelle tai lapsen kotiuttamisen mahdollisuuksia selvitetään.

Vanhemmuuden arvio toteutetaan vain viranomaisen pyynnöstä. Yhdessä perheen ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa selvitetään lasten ja vanhempien elämäntilannetta. Arviointirosessi suunnitellaan erikseen jokaisen asiakastilanteen tarpeita vastaavaksi. Prosessi sisältää viranomaispalaverit jakson alussa ja lopussa, n 10-15 asiakastapaamistaja kirjallisen yhteenvedon. Havainnot, johtopäätökset ja suositukset käydään aina läpi keskustellen vanhempien ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa.

Perhearviointi ja kuntouttava perhetyö

Perhearviointi on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Sen avulla perheen tilanteesta voidaan kuvata ja selvittää mahdollisimman objektiivisesti ja yksityiskohtaisesti. Arviointi keskittyy perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten ne vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen. Arvioinnista on apua, kun suunnitellaan lastensuojelun avohuollon tukitoimia perheelle

Mednom kuntoutus- ja perhepalveluiden tarjoama perhearviointi sisältää myös menetelmiä, jotka auttavat edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Arvioinnissa on tärkeää, että jokaisen kokemus tulee näkyväksi ja siksi jokainen perheenjäsen toimiikin aktiivisena arvioitsijana yhdessä työntekijöiden kanssa. Arvioinnin valmistuttua on työskentelyä mahdollista jatkaa tavoitteiden mukaisesti kuntouttavana perhetyönä.

Sosiaalipedagoginen ja eläinavusteinen kuntoutustyö

Sosiaalipedagogisen työskentelyn keskiössä ovat osallisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on sosiaalipedagogisen orientaation avulla löytää uusia keinoja ja välineitä fyysisen- psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä arjen- ja elämänhallintaan. Sosiaalipedagogisessa kuntoutuksessa voidaan käyttää eläinavusteista työskentelyä (koira työparina) ja luovaa toimintaa (taidetyöskentely) kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Esim. Sosiaalipedagogisessa eläinavusteisessa työskentelyssä havainnoidaan eläimen (koiran) käytöstä, reaktioita, kehonkieltä ja mietitään sen tarpeita pohtien samalla miten ihminen toimisi tai tuntisi samantapaisessa tilanteessa. Arkilähtöiset käytännönharjoitukset, joita tehdään sekä ihmisten että koirankin kanssa, toimivat apuna kuntoutuksessa.