Psykoterapia ja muu kuntoutus

Psykoterapia on hoitomuoto, joka pyrkii poistamaan ja lievittämään psyykkistä oirehdintaa ja kärsimystä. Sen tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä toimintakykyä ja mielen hyvinvointia. Siinä on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan ja terapeutin välillä. Yleisesti tavoitteena on psyykkisen sairauden hoitaminen, oireen poistaminen ja lieventäminen ja kokonaisuudessaan psyykkisten valmiuksien parantaminen. Terapian tavoitteet ja kesto suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa mukaisesti. Terapiaprosessi tarvitsee aikaa ja sen kesto voi vaihdella vuodesta useampaan vuoteen.

Mednom kuntoutus ja perhepalvelut tarjoavat psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille yksilö- ja ryhmämuotoisena. Psykoterapeuteillamme on Valviran ja Kelan hyväksyntä. Tiedustele tarkemmin Kela-korvattavuutta ja osaamisalueitamme. Toivottavasti löydät tarvitsemasi avun kauttamme!

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykodynaamisen terapian lähtökohtana on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä omakohtaisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet elämän varrella ja jo varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Psykodynaamisessa terapiassa itse päätät, mistä haluat alkaa puhua kullakin istunnolla. Kyseessä on keskustelemiseen ja yhteiseen tutkimiseen painottuva terapiamuoto. Psykodynaamisen yksilöterapian päämääränä on tutkia, selvitellä ja hoitaa psyykkisiä vaikeuksia huomioiden yksilön kehitys, ihmissuhteet ja elämänkokemukset. Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena onkin itsetuntemuksen vahvistumisen, ahdistuneisuuden vähenemisen, pettymysten sietokyvyn lisääntymisen, selviytymiskeinojen parantumisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Terapian tiiviys ja kesto määräytyvät yksilöllisesti esim. 1-3 krt/vkossa parista vuodesta useampaan vuoteen.

Lapsen ja nuoren psykodynaaminen psykoterapian tarkoituksena on poistaa sisäisen kehityksen estymiä ja jumittumia sekä auttaa lasta ja nuorta hänen yksilöllisten voimavarojensa löytämiseen psykoterapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjännitteistä ja vaatii perheeltä sitoutumista. Lapsen terapiassa sitoutumisen ja luottamuksen syntyyn tarvitaan aina vanhempien lupa ja tuki. Tärkeä osa terapian toteutumista ovatkin vanhempien ohjaus- ja tukikäynnit työntekijän luona. Näillä käynneillä on mahdollista pohtia mm. lapsen kehitykseen ja psykoterapiaan sekä oman vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä ja ajatuksia.

Kuvataideterapia

Kuvataideterapia on hoitomuoto, joka yhdistää kuvallisen työskentelyn ja psykoterapian ja soveltuu eriasteisista psyykkisistä häiriöistä kärsiville lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuvallinen työskentely antaa mahdollisuuden työstää psyykkisiä vaikeuksia myös symbolisessa muodossa. Kuva ja sen emotionaalisen sisällön vastaanottaminen muodostavat potilaan ja kuvataidepsykoterapeutin välisen kontaktin ja työskentelyn perustan. Terapeutti ja asiakas tutkivat keskustellen terapiatunnin aikana syntyneitä piirroksia, maalauksia, veistoksia ja niiden kautta ilmentyvää asiakkaan sisäistä kokemus- ja tunnemaailmaa. Yhdessä tehtävä tulkinnallinen työ auttaa niin vaikeuksien tunnistamisessa ja ymmärtämisessä kuin psyykkisten vahvuuksienkin löytymisessä. Hoitomuoto ei edellytä erityisiä kuvallisia taitoja, vaan hakeutumiseen vaikuttavat niin oirehdinnan ja ongelmien luonne kuin terapiaan tulijan oma kiinnostus ja tarve työskennellä kuvallisesti. Mednom kuntoutus ja perhepalveluiden kautta on mahdollista saada myös Kelan korvaamaa kuvataideterapiaa yksiö- tai ryhmämuotoisena.

Pariterapia

Pariterapia on psykoterapeuttisen työskentelyn muoto, jossa hoidetaan sekä yksilöä että suhdetta. Parisuhteen pulmia voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, rinnakkaissuhteet, erouhka, erokriisit, läheisen sairaus, menetykset onnettomuuden tai sairauden kautta sekä perheen tilanteen muutokset elämänkaarella. Parisuhdetta kuormittavat myös lasten ja vanhemmuuden haasteet. Parisuhteeseen liittyvät kysymykset haastavat ja askarruttavatkin monia ihmisiä läpi elämän. Parisuhteessa pyritään sovittamaan yhteen kaksi ihmisen perustarvetta, yhteyden ja erillisyyden tarve. Näiden tarpeiden yhteensovittaminen tuo usein haasteita, jolloin moni pari voi hyötyä pariterapiasta.

Pariterapiaa Mednom kuntoutus- ja perhepalveluissa tarjoaa psykoanalyyttisen pariterapian erikoistumiskoulutuksen käynyt psykoterapeutti.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka pohjautuu kognitiivisen psykologian, oppimispsykologian ja sosiaalipsykologian teorioihin ja tutkimukseen. Terapiassa keskitytään pääosin parantamaan asiakkaan tämänhetkistä elämänlaatua. Kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelminä käytetään mm. itsehavainnointia, sovellettua rentoutusta, tunteiden tunnistamista ja vahvistamista, mallintamista, rooli-, taito- ja mielikuvaharjoituksia, itsehallinta- ja ongelmaratkaisu-menetelmiä ja kotitehtäviä. Terapia on kestoltaan yleensä puolesta vuodesta pariin vuoteen.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrinen valmennus tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjaus on toiminnan "lennonjohto" eli sillä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi. Näitä ovat mm. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta. Toiminnanohjaus on tarkkaavuuden kanssa päällekkäinen käsite. Tarkkaavuudella tarkoitetaan myös kykyä suunnata, ylläpitää, jakaa ja siirtää huomiota kohteesta toiseen. Valmennuksen avulla voidaan löytää keinoja ja välineitä keskittymisen ja tarkkaavuuden taitojen vahvistamiseksi ja sen tavoitteena on opetella uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen.

Mednomin valmentajat ovat käyneet erillisen neuropsykiatrisen valmentaja koulutuksen.

Sosiaalipedagoginen ja eläinavusteinen kuntoutustyö

Sosiaalipedagogisen työskentelyn keskiössä ovat osallisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on sosiaalipedagogisen orientaation avulla löytää uusia keinoja ja välineitä fyysisen- psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä arjen- ja elämänhallintaan. Sosiaalipedagogisessa kuntoutuksessa voidaan käyttää eläinavusteista työskentelyä (lähinnä koiran kanssa tapahtuva työskentely) ja luovaa toimintaa (erimuotoinen taidetyöskentely) kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Esim. Sosiaalipedagogisessa eläinavusteisessa työskentelyssä havainnoidaan eläimen (koiran) käytöstä, reaktioita, kehonkieltä ja mietitään sen tarpeita pohtien samalla miten ihminen toimisi tai tuntisi samantapaisessa tilanteessa. Arkilähtöiset käytännönharjoitukset, joita tehdään sekä ihmisten että koirankin kanssa, ovat kiinteä osa kuntoutusprosessia.